user_mobilelogo

Sparreboom litigation - mediation - negotiation

Ons kantoor hanteert een uurtarief van € 195,00 exclusief btw en kantoorkosten voor het honorarium.

Voor mediations gelden afwijkende tarieven. Mr. R.J. Sparreboom staat als High Trust mediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag. Ter voorkoming van het aantal vechtscheidingen worden er op dit moment hoge subsidies vanuit de overheid verleend voor scheidingsmediation. Voor inkomens tot € 40.400,-- geldt onder voorwaarden op dit moment een eigen bijdrage van tussen de € 56,-- en € 112,-- per persoon. Mocht u beiden of een van u beiden niet in aanmerking komen voor deze subsidie dan geldt voor de betreffende partner het uurtarief van € 97,50 per persoon exclusief btw en kantoorkosten. 

 Contactgegevens:

Maasboulevard 90 (Residence Oude Maas II)

3207 RC Spijkenisse

Telefoon: 0181-659166

Fax: 0181-690233

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rechtsvorm kantoor

De praktijk wordt uitgevoerd in het kader van een eenmanszaak. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten met mr. R.J. Sparreboom h.o.d.n. Sparreboom Advocatuur & Mediation (KvK: 24481987).

Rechtsgebiedenregister

Mr. R.J. Sparreboom heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: personen- en familierecht. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Derdengelden

Ons kantoor beschikt niet over een Stichting beheer derdengelden en kan dan ook geen derdengelden ontvangen.

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen

 1. In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
 2. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 3. klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 4. klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr. R.J. Sparreboom en de cliënt.
 2. Mr. R.J. Sparreboom draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

 1. Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
 2. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 3. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 4. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 5. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 6. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Mr. R.J. Sparreboom heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank, of aan de deken van Orde van Advocaten van het arrondissement waar de advocaat gevestigd is, tenzij partijen opteren voor behandeling door de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. R.J. Sparreboom, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris tracht samen met de client tot een oplossing te komen.
 3. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 4. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Privacyverklaring

Algemeen
Sparreboom Advocatuur & Mediation respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan hen worden verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Sparreboom Advocatuur & mediation verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie
Sparreboom Advocatuur & Mediation verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. 

Doel verwerking persoonsgegevens
Sparreboom Advocatuur & Mediation verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
• het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomsten en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
• innen van declaraties
• advisering, bemiddeling en verwijzing
• voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Sparreboom Advocatuur & Mediation verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
• Voor- en achternaam (of namen)
• Adres- en/of verblijfsgegevens
• Geslacht
• Telefoonnummer(s)
• E-mail adres(sen)
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• BSN nummer
• ID-bewijs (kopie)
• IBAN-rekeningnummer
• Financiële gegevens (bijvoorbeeld inkomensgegevens, pensioengegevens)
• Notariële aktes en andere overeenkomsten (bijvoorbeeld testamenten, huwelijkse voorwaarden)
• Medische gegevens
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Sparreboom Advocatuur & Mediation omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Sparreboom Advocatuur & Mediation verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
• wettelijke verplichting
• uitvoering van een overeenkomst
• verkregen toestemming van betrokkene(n)
• gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Sparreboom Advocatuur & Mediation deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Sparreboom Advocatuur & Mediation, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan Sparreboom Advocatuur & Mediation persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Sparreboom Advocatuur & Mediation uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Sparreboom Advocatuur & Mediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Sparreboom Advocatuur & Mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Sparreboom Advocatuur & Mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Sparreboom Advocatuur & Mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Sparreboom Advocatuur & Mediation | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Maasboulevard 90, 3207 RC Spijkenisse| 0181-659166.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Sparreboom Advocatuur & Mediation neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Cookies en statistieken
Sparreboom Advocatuur & Mediation maakt geen gebruik van cookies en worden geen persoonlijke gegevens bewaard via deze website of de aan deze website verbonden systemen.

Aanpassing privacyverklaring
Sparreboom Advocatuur & Mediation heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Sparreboom Advocatuur & Mediation.