user_mobilelogo

Sparreboom litigation - mediation - negotiation

Ons kantoor hanteert een uurtarief van € 195,00 exclusief btw en kantoorkosten voor het honorarium.

 Voor mediations gelden afwijkende tarieven. Mr. R.J. Sparreboom staat als High Trust mediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag. Ter voorkoming van het aantal vechtscheidingen worden er op dit moment hoge subsidies vanuit de overheid verleend voor scheidingsmediation. Voor inkomens tot € 37.300,-- geldt onder voorwaarden op dit moment een eigen bijdrage van tussen de € 53,-- en € 105,-- per persoon. Mocht u beiden of een van u beiden niet in aanmerking komen voor deze subsidie dan geldt voor de betreffende de partner het uurtarief van € 97,50 per persoon exclusief btw en kantoorkosten. 

 

Contactgegevens:

Maasboulevard 90 (Residence Oude Maas II)

3207 RC Spijkenisse

Telefoon: 0181-659166

Fax: 0181-690233

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Rechtsgebiedenregister

Mr. R.J. Sparreboom heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: personen- en familierecht. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Derdengelden

Ons kantoor beschikt niet over een Stichting beheer derdengelden en kan dan ook geen derdengelden ontvangen.

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen

1.    In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

2.    klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

3.    klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

4.    klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

5.    Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr. R.J. Sparreboom en de cliënt.

6.    Mr. R.J. Sparreboom draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

7.    Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

8.    het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

9.    het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

10. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

11. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

12. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

13. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

14. Mr. R.J. Sparreboom heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

15. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank, of aan de deken van Orde van Advocaten van het arrondissement waar de advocaat gevestigd is, tenzij partijen opteren voor behandeling door de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 interne klachtprocedure

16. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. R.J. Sparreboom, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

17. De klachtenfunctionaris tracht samen met de client tot een oplossing te komen.

18. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

19. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

20. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

21. De klachtenfunctionaris neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

22. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

23. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

24.  De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

25.  De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

26. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

27. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.